Το Έργο

Healthy Moves 4 Kids

Το έργο «Health4EUkids»

 

Το έργο «Health4EUkids» αποτελεί κοινή δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος EU4Health που χρηματοδοτείται από το HaDEA. Έχει τριετή διάρκεια με συμμετοχή 12 Ευρωπαϊκών χωρών και συνολικά 22 φορέων.

Στόχος του προγράμματος είναι, μέσα από την υλοποίηση δράσεων στην κοινότητα για εφαρμογή των καλών πρακτικών, η ανάπτυξη πολιτικών υγείας και η εφαρμογή αυτών.

Η 6η ΥΠΕ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή υγιεινής κ. Απόστολο Βανταράκη, συμμετέχει ενεργά στο έργο Health4EUKids για την εφαρμογή του στο ελληνικό σύστημα υγείας. Επίσης, έχει αναλάβει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τον συντονισμό με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

 

GRÜNAU MOVES

Το Grunau Moves, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στην Γερμανία και υιοθετήθηκε ως καλή πρακτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια του έργου Health4EUKids εφαρμόζεται στην περιοχή ευθύνης της 6ης Υ.ΠΕ. με σειρά παρεμβατικών δράσεων σε στοχευόμενες γειτονιές και οικισμούς.

Αποτελεί μια σύνθετη πολυεπίπεδη μακροπρόθεσμη συμμετοχική παρέμβαση:

  • Επικεντρωμένη στη βιωσιμότητα της κοινωνικής εργασίας και της κοινοτικής οργάνωσης,
  • Πολιτιστικά προσαρμοσμένη με ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Δημιουργώντας ισχυρές σχέσεις, δίκτυα και κοινωνικούς δεσμούς, διαφάνεια, εμπιστοσύνη και ενεργοποίηση.

Ειδικότερα, στοχεύει στη:

– προαγωγή της υγείας μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων, της αυτοεκτίμησης και της συνεργασίας μεταξύ τοπικών παραγόντων

– δημιουργία περιβαλλόντων για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγείας μέσω της υπεράσπισης και της πειθούς των υπευθύνων χάραξης πολιτικής

– αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και της υιοθέτησης υγιεινής διατροφής σε παιδιά και οικογένειες με έμφαση στα κοινωνικά πρότυπα, την αναγνώριση και την αυτοεκτίμηση.